Global lessons from successful rhinoceros conservation in Nepal

- Aryal, Achyut, Acharya, Krishna, Shrestha, Uttam, Dhakal, Matheshwar, Raubenhiemer, David