Distribution and zoning of reinforcement loads for reinforced soil slopes

- Zhang, Wan, Xu, Qiang, Chen, Jianfeng, Xue, Jianfeng