Ecological shift and resilience in China's lake systems during the last two centuries

- Zhang, Ke, Dong, Xuhui, Yang, Xiangdong, Kattel, Giri, Zhao, Yanjie, Wang, Rong