Study on Parameters Determination of Marble RHT Model

- Li, Hong-chao, Liu, Dian-shu, Zhao, Lei, Li, Chen, Zhang, Zhenyuan