Shrinkage properties of fibre-enzyme reinforced clay

- Zhou, Limin, Xie, Yuekai, Costa, Susanga, Kandra, Harpreet