Job satisfaction of academics: Does gender matter?

- Machado-Taylor, Maria, White, Kate, Gouveia, Odília Maria Rocha