Controlling desiccation cracks in clay with fibre and enzyme

- Costa, Susanga, Kim, Sungho, Xue, Jianfeng, Xie, Yuekai, Zhou, Limin