Hc-daf-2 encodes an insulin-like receptor kinase in the barber's pole worm, Haemonchus contortus, and restores partial dauer regulation

- Li, Facai, Lok, James, Gasser, Robin, Korhonen, Pasi, Sandeman, Mark, Shi, Deshi, Zhou, Rui, Li, Xiangrui, Zhou, Yanqin, Zhao, Junlong, Hu, Min