New class adaptation via instance generation in one-pass class incremental learning

- Zhu, Yue, Ting, Kaiming, Zhou, Zhi-Hua