Localising runtime Anomalies in Service-Oriented Systems

- He, Qiang, Xie, Xiaoyuan, Wang, Yanchun, Ye, Dayong, Chen, Feifei, Jin, Hai, Yang, Yun