Platelet count using image processing

- Kaur, Prabhjot, Sharma, Vishakha, Garg, Nishtha