Learning sparse kernel classifiers in the primal

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng