Keyword search for building service-based systems

- He, Qiang, Zhou, Rui, Zhang, Xuyun, Wang, Yanchun, Ye, Dayong, Chen, Feifei, Grundy, John, Yang, Yun