A mathematical foundation of big data

- Sun, Zhaohao, Wang, Paul