Path-tree: An efficient reachability indexing scheme for large directed graphs

- Jin, Ruoming, Ruan, Ning, Xiang, Yang, Wang, Haixun