Sufficient conditions for global optimality of semidefinite optimization

- Quan, Jing, Wu, Zhiyou, Li, Guoquan, Wu, Ou