Three-dimensional DEM simulation of cone penetration test by using circumferential periodic boundary

- Yang, Yangchen, Deng, Yibing, Shi, Danda, Xue, Jianfeng