Mechanical responses of Boeing 747 running on runways

- Wang, Xing-tao, Chen, Jianfeng, Ye, Guan-bao, Yang, Dong, Xue, Jianfeng