Low oil French fries produced by combined pre-frying and pulsed-spouted microwave vacuum drying method

- Quan, Xiaojian, Zhang, Min, Fang, Zhongxiang, Liu, Huihua, Shen, Qiaosheng, Gao, Zhongxue