Global solutions to a class of CEC benchmark constrained optimization problems

- Zhou, Xiaojun, Gao, David, Yang, Chunhua