DEM modeling of particle breakage in silica sands under one-dimensional compression

- Shi, Danda, Zheng, Lin, Xue, Jianfeng, Sun, Jing