Experimental study on the time-dependent dynamic mechanical behaviour of C60 concrete under high-temperatures

- Li, Hong-chao, Liu, Dian-shu, Zhao, Lei, You, Greg, Liang, Shu-feng, Wang, Yu-tao