A BMI approach to guaranteed cost control of discrete-time uncertain system with both state and input delays

- Zhou, Xiaojun, Dong, Tianxue, Tang, Xiaolin, Yang, Chunhua, Gui, Weihua