A DEM investigation on simple shear behavior of dense granular assemblies

- Shi, Danda, Xue, Jianfeng, Zhao, Zhenying, Shi, Jiyu