Failure mechanism of geosynthetic-encased stone columns in soft soils under embankment

- Chen, Jianfeng, Li, Liang-Yong, Xue, Jianfeng, Feng, Shou-Zhong